Sylaba

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru

Skocz do: nawigacji, szukaj

Sy-la-ba (zgłos-ka) – część sło-wa skła-da-ją-ca się z co naj-mniej dwóch li-te-rek[1].

[edytuj] Bu-do-wa

Wy-raz dzie-li-my na zgłos-ki od-se-pa-ro-wu-jąc je-go częś-ci aż do naj-bliż-szej sa-mo-gło-ski (jed-nak ist-nie-ją wy-jąt-ki). Dla przy-kła-du wy-raz du-pa za-pi-su-je-my ja-ko du-pa.

[edytuj] Cie-ka-wo-stki

  • Po-dział na sy-la-by zos-tał znie-na-wi-dzo-ny przez wszyst-kich ucz-niów klas od pier-wszej do trze-ciej kla-sy szko-ły pod-sta-wo-wej, gdyż to za-da-nie jest dla dzie-ci w tym wie-ku zbyt łat-we.
  • Z pra-wid-ło-wym roz-szcze-pie-niem wy-ra-zów na zgłos-ki prob-le-my po-sia-da o-ko-ło sie-dem-dzie-siąt pro-cent Po-la-ków.
  • W wie-lu śpiew-ni-kach wy-ra-zy są błęd-nie roz-szcze-pio-ne, co po-wo-du-je frus-trac-ję chó-rzys-tów na-le-żą-cych do po-zos-ta-łych trzy-dzies-tu pro-cent.
  • O-bec-nym mis-trzem dzie-le-nia wy-ra-zów na sy-la-by jest John Scat-man.

Przypisy

  1. Ist-nie-ją wy-jąt-ki, np. i-gu-a-na (ta-kie zie-lo-ne coś)
Nasze strony
Przyjaciele